Overige gegevens en bepalingen
De persoonlijke gegevens van onze klanten worden niet aan derden verstrekt.

Bezorging meubelen
Bezorging van de meubelen geschiedt tegen bezorgkosten.
Deze kosten worden bepaald aan de hand van de te rijden afstand gerekend vanaf het vestigingsadres van Meubelmakerij Le Rêve Rustique in Bellingwolde en het te gebruiken vervoer.

Bezichtiging meubelen
Bezichtiging van de meubelen in Bellingwolde (alléén na telefonische afspraak) geniet de voorkeur, om misverstanden en teleurstelling in materiaal, kleur en model te voorkomen. Le Rêve Rustique is een meubelmakerij en de website dient ter ondersteuning van de meubelmakerij. Le Rêve Rustique is derhalve geen webshop/webwinkel. In opdracht vervaardigde meubelen kunnen niet geruild en niet geretourneerd worden. Meubelen op de website getoond, die zonder "live" bezichtiging in opdracht moeten worden vervaardigd, kunnen niet geruild en niet geretourneerd worden bij eventueel tegenvallen van de produkten of anderszins.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.

Copyright
Niets van deze website mag worden overgenomen of gekopieërd zonder uitdrukkelijke toestemming van Le Rêve Rustique. Overname van teksten en/of foto`s is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Meubelmakerij Le Rêve Rustique, gevestigd te 9695 ED Bellingwolde, Parkweg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 28061260.

Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van
een beroep of bedrijf.

Schriftelijk: onder schriftelijk (per post of bij persoonlijke overhandiging) wordt mede
verstaan via electronische weg (email/sms etc).

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen
    die tussen verkoper en consument worden gesloten, en voor zover van deze
    voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper
    voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de consument
    wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
    van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de
    geest" van deze bepalingen.

Artikel 3. Leveringstermijnen
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
    zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
    termijn. Verkoper dient een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te
    geven aan de overeenkomst.

Artikel 4. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Alle offertes en opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend.
    Pas als de opdrachtbevestiging getekend retour ontvangen is bij de verkoper én  
    er een aanbetaling van 50% van het totale bedrag is ontvangen door de verkoper, 
    is de opdracht bindend.
2. Een opdrachtbevestiging omvat ten alle tijde op maat gemaakte meubelen voor de
    consument en deze kan, ná het ondertekenen hiervan én de gedane aanbetaling van
    50% van het totaalbedrag, niet geannuleerd worden.
    Op maat gemaakte meubelen kunnen eveneens niet geruild of geretourneerd
    worden.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden op een door de verkoper aan te geven wijze in
    euro`s. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.
2. Bij een getekende opdrachtbevestiging dient een aanbetaling van 50% van het
    totale bedrag via bank of contant voldaan te worden. Het restant van 50% dient bij
    aflevering direct contant gepast afgerekend te worden.

Artikel 6. Bezorgkosten
1. De bezorgkosten worden berekend aan de hand van het volume van de producten,
    het daarvoor te gebruiken vervoer en de afstand naar het afleveradres gerekend
    vanaf het adres van de verkoper.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. De verkoper is niet verplicht de produkten uit de opdrachtbevestiging te leveren
    zolang de consument niet aan de volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan.
    De produkten blijven eigendom van verkoper tot volledige betaling heeft
    plaatsgevonden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van onbehandeld houten
    produkten en van houten produkten die geschilderd of anderszins afgewerkt zijn.
    Door verschillen in luchtvochtigheid en temperatuurswisselingen kunnen er
    krimpscheurtjes en kiertjes ontstaan in het hout, waardoor van geschilderde houten
    produkten ook de verf kan gaan barsten of afbrokkelen. Tevens is verkoper niet  
    aansprakelijk voor kleurverschillen, verkleuringen en verschillen in nerfpatroon in
    de houten produkten.
    Dit is een natuurlijk verschijnsel bij houten produkten.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien letsel
    ontstaat door onjuist gebruik van de produkten door de consument en/of derden.
3. Het risico terzake de produkten gaat op het moment van aflevering over op de
    consument.

Artikel 9. Garantiebepalingen
1. De door verkoper te leveren produkten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
    normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
    worden en waarvoor deze bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn.
2. De garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering. Indien de consument
    aanspraak wil maken op garantie, dient de originele factuur met betrekking tot
    de betreffende produkten overlegd te worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als
    gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag
    of onderhoud en wanneer zonder toestemming van verkoper, de consument of
    derden aan de produkten wijzigingen of reparaties toebrengen of hebben gebracht
    en/of daaraan andere zaken werden bevestigd die niet daarvoor bedoeld zijn. De
    consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan
    door omstandigheden waar verkoper geen invloed op heeft, daaronder begrepen
    weersomstandigheden (zoals o.a. extreme regenval, vorst, luchtvochtigheids-
    verschillen en/of extreme temperatuurverschillen).
4. De consument is gehouden het geleverde te onderzoeken en te controleren op
    eventuele gebreken, onmiddellijk na ontvangst van de produkten. Eventuele
    gebreken dienen direct na ontdekking en uiterlijk binnen 7 dagen na levering
    schriftelijk aan verkoper gemeld te worden. Verkoper zal dan binnen redelijke
    termijn de produkten zelf onderzoeken en controleren en eventuele gebreken binnen
    redelijke termijn herstellen of anderszins een oplossing voor het gebrek aanbieden.

Artikel 10. Toepasselijkheid
1. Het accepteren door de consument van een offerte of opdrachtbevestiging
    houdt in, dat de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
    aanvaardt.
2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of enige
    andere overeenkomst met verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
    rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden
    vervangen door een door verkoper nieuw vast te stellen toelaatbare bepaling.
    De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van
    toepassing.
3. Op alle offertes en opdrachtbevestigingen, waarop deze algemene
    voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Overmacht
1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
    consument, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
    die niet is te wijten aan schuld door verkoper.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
    daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
    oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen,
    doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
    Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
    omstandigheid die (verdere) nakoming van de opdrachtbevestiging verhindert,
    intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. Indien verkoper
    slechts een deel van de opdrachtbevestiging kan nakomen, dan dient dit deel door
    consument betaald te worden als ware het een afzonderlijke opdrachtbevestiging.
    Omvat een eventuele aanbetaling een hoger bedrag dan het door verkoper na te 
    kunnen komen deel van de opdrachtbevestiging, zal het teveel betaalde verschil 
    renteloos aan de consument geretourneerd worden.
3. Verkoper heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
    opdrachtbevestiging op te schorten, danwel te ontbinden, zonder rechterlijke
    tussenkomst, zulks door de consument dit schriftelijk mede te delen en zulks
    zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

© 2012 - 2024 Le Rêve Rustique | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel